• Imprimeix

1er cicle de planificació (2009 - 2015)

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla de gestió mitjançant el Decret 188/2010, de 23 de novembre,  i el Programa de mesures per Acord GOV/238/2010, de 23 de novembre.
La sentència del Tribunal Suprem de 4 d’abril de 2014 va declarar nul el Decret 188/2010 per manca de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i per extensió el Programa de mesures, la qual cosa va obligar a retrotraure la tramitació per esmenar el defecte, previ Acord del Govern de 22 de juliol de 2014 de conservació dels tràmits del procediment d’aprovació del Decret i del Programa de mesures. Complimentat aquest tràmit es va elevar al Govern per a la seva nova aprovació, la qual es va efectuar mitjançant el Decret 171/2014, de 23 de desembre i per l’Acord GOV/186/2014, de 23 de desembre.

La documentació del primer cicle de planificació està formada per les memòries tècniques del Pla de gestió i el Programa de mesures amb els seus annexos, que inclou també els Informes de Sostenibilitat Ambiental que es van redactar per tal de dur a terme l’Avaluació Ambiental Estratègica.
El resum d’aquesta documentació es pot consultar al document de síntesi i també es pot consultar tota la informació generada al voltant dels processos de participació pública.

El Programa de mesures del primer cicle està format per una memòria tècnica i 5 annexos, a banda del document normatiu. Va acompanyat dels Informes de Sostenibilitat Ambiental que es van redactar per tal de dur a terme l’Avaluació Ambiental Estratègica.

El document següent conté un resum del grau d’execució i compliment del primer cicle de planificació (Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2009-2015), amb informació relativa al grau d’execució de les mesures i inversions previstes, la millora de l’abastament i la millora del medi en el període 2009-2015.

Amb aquestes propostes, l'Agència Catalana de l'Aigua posa en coneixement de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) el conjunt d'observacions i aportacions que s'efectuen al Pla hidrològic de la conca hidrogràfica de l'Ebre segons el document lliurat a la Comissió de Planificació en data 23.07.2009. L'objectiu és que es tinguin en compte els continguts del document previ al tràmit d'informació pública del Pla, per tal d'aconseguir el bon estat ecològic a tot Catalunya.

Normativa