Pla de sequera
  • Imprimeix

Pla de sequera

El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) és l’instrument de planificació que té per objectiu donar continuïtat àgil i eficient des de la gestió ordinària o de normalitat hidrològica cap a la gestió de situacions de sequera i els episodis més crítics de manca de disponibilitat de recurs.

El PES recull l’experiència de les sequeres passades i s’elabora en compliment del mandat establert a l’article 27 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional. 

El PES conté el sistema d’indicadors i de llindars d’entrada i sortida dels diferents escenaris de sequera, les regles d’explotació dels sistemes i les mesures a aplicar en relació a la utilització del domini públic hidràulic a cada escenari.

La seva agilitat prové del fet que permet operar automàticament gràcies a que el Pla ha estat debatut públicament abans de la situació de sequera i que, un cop aprovat, permet a les persones usuàries conèixer les mesures a aplicar amb una major anticipació i seguretat jurídica.

Finalitzat el període d’informació pública del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES). Actualment, pendents de tramitació.

A continuació es poden consultar els documents que es van sotmetre als tràmits de participació pública i dictàmens preceptius, previstos a la vigent normativa. 

Actualment s’estan valorant els informes i les observacions rebudes durant aquest tràmit. Fruït d’aquesta tasca de valoració i de la tramitació posterior de la proposta de Pla, poden introduir-se algunes modificacions en la mateixa. 

Normativa específica