• Imprimeix

Ordre de domiciliació bancària del cànon de l’aigua i altres tributs de l’ACA

Per fer més àgil el pagament en termini del cànon de l'aigua i dels altres tributs que liquida l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), es posa a la vostra disposició l’ordre de domiciliació bancària perquè la imprimiu i ens la feu arribar degudament emplenada, signada i segellada. Aquest tràmit és gratuït. La domiciliació bancària es pot demanar en qualsevol moment. I serà efectiva a la primera liquidació que es generi després de la sol·licitud.

S’ha de disposar de:

  • Les dades bancàries del compte on es farà el càrrec.
  • El formulari de l’ordre de domiciliació bancària. Un cop s'ha omplert el formulari de l'ordre de domiciliació bancària, s'ha d'imprimir, signar i segellar.

Les persones físiques o jurídiques que han de pagar el cànon de l'aigua, i qualsevol altre tribut, a l'ACA o els seus representants legals.

El formulari de domiciliació bancària imprès, signat i segellat es pot presentar de les següents formes: 

Per Internet

Per enviar el formulari de la domiciliació bancària en línia, cal fer-ho a través de l’aplicació Tramitacions en línia per la qual es necessita disposar d’un certificat digital (recomanat) o sinó d’un usuari i paraula de pas que s’ha de sol·licitar prèviament a l’Agència Catalana de l’Aigua.

  1. Certificat digital.

Es poden fer servir els certificats digitals de totes aquelles entitats de certificació que estiguin classificades pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlides per a identificar els ciutadans i les empreses davant de les administracions públiques catalanes.

  1. Codi d’usuari i paraula de pas.

Podeu sol·licitar un usuari i una clau de pas omplint el formulari d’Usuari i paraula de pas i enviar-lo degudament signat i segellat a l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

Presencialment

Es pot presentar a:

  • Agència Catalana de l'Aigua.
  • Oficines de Gestió Empresarial (OGE).
  • A qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb el que estableix la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Per correu postal

Es pot enviar per correu postal a l'adreça de l'Agència Catalana de l'Aigua o de qualsevol de les seves demarcacions.

 

Per correu electrònic

Es pot presentar a través del tràmit Petició genèrica, on podreu adjuntar el formulari. L'assumpte ha d’incloure el text Ordre de domiciliació bancària de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Si voleu canviar el compte bancari, presenteu el formulari de l'ordre de domiciliació bancària amb el nou número de compte. Si us voleu donar de baixa, envieu un escrit a través de Petició genèrica o correu postal a l’Agència Catalana de l’Aigua per informar-nos.