• Imprimeix

Declaració trimestral de volum d'aigua (model B6)

20399 - 20399-Declaració trimestral de volum d'aigua (model B6) Departament de Territori i Sostenibilitat aca

La declaració trimestral de volum d’aigua és la declaració de les lectures dels comptadors per determinar el volum d'aigua utilitzat.

Serveix per determinar la base imposable, en metres cúbics, del cànon de l'aigua, un impost de naturalesa ecològica sobre l'ús que fan els diferents usuaris de l'aigua.

S'han de presentar les lectures dels comptadors de fonts pròpies (pous, mines, captacions superficials,...) i, si s'aplica el règim especial per mesurament directe de la càrrega contaminant, les lectures dels comptadors de xarxa. Els comptadors d'aigua han de complir les especificacions tècniques de l’annex B7 del Decret 103/2000 i de la Guia tècnica de comptadors, mesuradors i limitadors de cabals

Llegiu-ne més

El B6 s'ha de presentar dins els vint dies naturals primers de cada trimestre.

  • Els usuaris amb fonts pròpies (pous, mines, captacions superficials,...).
  • Els usuaris que se'ls aplica el règim especial per mesurament directe de la càrrega contaminant, tinguin o no fonts pròpies.
Què necessiteu fer?

Data actualització 26.09.2017