• Imprimeix

Autoritzacions d'abocament d'aigües residuals

21242 - Autoritzacions d'abocaments d'aigües residuals Departament de Territori i Sostenibilitat aca

Aquest tràmit engloba totes les tipologies d’abocaments on cal una autorització administrativa prèvia per part de l’organisme de conca competent i també comprèn les sol·licituds per obtenir certificats  del cens d’abocament. Les tipologies estan classificades segons el medi receptor de l’abocament (llera, mar o sistema de sanejament) , revisions de característiques d’autoritzacions ja atorgades, renovacions, canvis de titularitat o extincions.

El resum dels tràmits és el següent:

a) Abocaments a mar o a lllera: Estan subjectes a autorització, els abocament directes o indirectes per infiltració d'aigües residuals (sanitàries, de procés i pluvials potencialment contaminades) que puguin contaminar el domini públic hidràulic (l'article 100.1 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol) o al domini públic maritimoterrestre (article 57 de la Llei de costes).

Quan aquesta autorització impliqui l’ocupació del domini públic maritimoterrestre es necessita, a més, una concessió d’ocupació del domini públic maritimoterrestre (article 64 de la Llei de costes) que es tramita conjuntament amb l’abocament a mar.

Són els tràmits abocament a llera (H0372) i abocament a mar (H0371).

b) Els abocaments amb cisterna d’aigües domèstiques procedents de fosses sèptiques i d’aigües residuals procedents de neteges de sistemes públics de sanejament sempre que es vulguin abocar a depuradores on l’ACA és l’administració actuant. És el tràmit H0377. Si no, cal adreçar-se a l’administració actuant del sistema de sanejament.

c) Els abocaments d’aigües residuals no domèstiques a depuradores on l’ACA és l’administració actuant del sistema de sanejament, de conformitat amb l’article 7 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. És el tràmit H0373

d) Quan l’interessat vulgui renovar la seva autorització d’abocament perquè finalitza el termini de la seva autorització i no han variat les característiques del seu abocament, comunicar el canvi de titularitat de la seva autorització o notificar a l’ACA que ja no produeix cap abocament a medi o sistema de sanejament , ha d’utilitzar el formulari H0017.

Si l’interessat vol tramitar una modificació de les seves característiques de l’abocament contemplat en la seva autorització, ha d’utilitzar l’imprès H0018

e) Per últim, el tràmit cens d’abocament, H0398, va adreçat a qualsevol persona física o jurídica que vulgui obtenir un certificat del contingut d’una autorització d’abocament. Al cens d’abocaments s’inscriuen tots els abocament d’aigües residuals que estiguin autoritzats de manera que dóna fe pública davant tercers de l'existència d'aquests abocaments.

Llegiu-ne més

A totes les activitats de titularitat pública o privada que no estiguin incloses a l’annex I, ni a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats. Les que ho estiguin han de tramitar la corresponent Autorització ambiental integrada (annex I) o la Llicència Ambiental Integrada (annex II) a l’Ajuntament.

A qualsevol persona física o jurídica que vulgui realitzar un abocament a una EDAR pública mitjançant camió cisterna.

A qualsevol persona física o jurídica que vulgui realitzar un abocament d’aigües residuals a una EDAR pública mitjançant la xarxa de clavegueram, sempre que aquesta EDAR sigui gestionada per l’ACA.

A qualsevol persona física o jurídica que vulgui obtenir un certificat sobre el seu contingut. Els certificats poden ser positius o negatius, segons l'abocament sobre el qual s'emet el certificat figuri inscrit o no.

Data actualització 04.12.2017