• Imprimeix

Navegació i activitats relacionades per rius i embassaments

9919 - Navegació i activitats relacionades per rius i embassaments Departament de Territori i Sostenibilitat aca

Qualsevol persona física o jurídica titular de l’embarcació que vulgui navegar per rius o embassaments cal que disposi d’una declaració responsable de navegació presentada i validada per Agència Catalana de l’Aigua. 

Les activitats sotmeses al règim jurídic de la declaració responsable, són:

  • La navegació de particulars, o bé de clubs esportius, empreses o federacions en rius, estanys o embassaments, amb una o diverses embarcacions (rem, vela i motor).
  • La celebració de proves esportives o altres activitats de navegació de caràcter lúdic i esporàdic.

Algunes activitats relacionades amb la navegació en aigües superficials (rius, embassaments, etc) requereixen construir o utilitzar diferents tipologies d’instal·lacions o formes de transport abans de poder exercir l’activitat de navegació. És per això que l’Agència Catalana de l’Aigua ha de pronunciar-se prèviament, mitjançant resolució motivada, sobre la conformitat o disconformitat de l’activitat o instal·lació, en funció de la seva compatibilitat amb el domini públic hidràulic.
Els següents casos són els que necessiten un projecte justificatiu o memòria descriptiva i justificativa de les instal·lacions:

  • Instal·lació d’embarcadors, rampes, cables i altres instal·lacions necessàries per a la navegació (article 57 del RDPH).
  • Barques de pas, inclosos els seus embarcadors (article 69 del RDPH).
  • Flotació fluvial per a transport de fusta (article 67 del RDPH).

L’Agència Catalana de l’Aigua ha de pronunciar-se mitjançant resolució motivada (article 52 del Reglament del domini públic hidràulic) sobre la conformitat o disconformitat del projecte. De forma simultània o amb posterioritat a la resolució sobre el projecte, es podrà presentar la declaració responsable de navegació. En  cas que es presenti de forma simultània no es podrà exercir l’activitat de navegació fins que l’Agència Catalana de l’Aigua no hagi resolt de forma favorable sobre el projecte o documentació tècnica associada.
Respecte l’Establiment de zones de banys o zones recreatives i esportives en llera pública o zona de policia l’heu de sol·licitar amb el tràmit Obres i activitats en domini públic hidràulic i en zona de policia de lleres (H0363)  d’acord amb l’article 75 del Reglament del domini públic hidràulic.

Llegiu-ne més

Data actualització 23.10.2018