• Imprimeix

Obres i activitats en domini públic hidràulic i en zona de policia de lleres

2041 - Obres i activitats en domini públic hidràulic i en zona de policia de lleres Departament de Territori i Sostenibilitat aca

La realització de qualsevol obra o activitat que comporti l’ocupació i/o la utilització (a dins o a sobre) del domini públic hidràulic (DPH), de la zona de servitud (ZS) o de la zona de policia de lleres (ZP) o dels béns situats en aquestes zones requereix l’autorització administrativa prèvia, excepte en el cas de les pastures en DPH, en el qual cal presentar una declaració responsable. (veure esquema i definicions de la zonificació de l’espai fluvial ).

 • Modalitat d’autorització: Relació d’obres i activitats que inclou aquest tràmit (+info):
 1. Construccions (en ZP)
 2. Desguassos d’aigües pluvials en una llera (en DPH)
 3. Dragats (en DPH)
 4. Encreuaments aeris de línies (en DPH)
 5. Encreuaments subterranis de línies i conduccions (en DPH)
 6. Endegaments, defenses, cobriments i soterraments de rius, rieres o torrents (en DPH)
 7. Establiment de zones de banys o zones recreatives i esportives (en DPH o en ZP)
 8. Extraccions d’àrids (en DPH)
 9. Extraccions d’àrids (en ZP)
 10. Guals inundables (en DPH)
 11. Modificacions del relleu (en ZP)
 12. Neteja i manteniment de lleres (en DPH)
 13. Ponts, passarel·les i obres de drenatge (en DPH)
 14. Proteccions dels marges de les lleres (en DPH)
 15. Tales i plantacions (en ZP)
 16. Tales, plantacions i sembres (en DPH)
 17. Activitats d’oci privades o col·lectives relacionades amb el domini públic hidràulic (per exemple les activitats turístiques d’extracció artesanal d’or)
 • Modalitat de declaració responsable de pastures en DPH.
 • Modalitat de  declaració responsable per actuacions menors de manteniment i conservació del domini públic hidràulic

 

Llegiu-ne més

L'autorització és vigent durant el període que s’indica a la resolució.

Data actualització 05.09.2018